Deklaracja dostępności

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do poniższych serwisów internetowych:

www.tcsir.pl
www.beta.tcsir.pl
www.bip.tcir.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021r.
Data ostatniej aktualizacji: w dniu dzisiejszym
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Wymienione strony internetowe, zwane dalej „Strona internetowa” są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wyjątkami wymienionymi poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 01.04.2020r.
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 20.09.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Błaszkowski, adres e-mail: info@tcsir.pl, tel. 58 531-46-26

Informacja zwrotna

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: info@tcsir.pl

Postępowanie odwoławcze

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: info@tcsir.pl

Zgodnie z art.18 ust.7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Lokalizacja: budynek przy ul. Wojska Polskiego 28A

Podjazd dla osób niepełnoprawnych od strony parkingu.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku w strefie dla klientów są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie.

Dostosowanie schodów

Lokalizacja, ul. Wojska Polskiego 28A: brak

Dostosowanie wind

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 28A: brak

Dostępność pochylni

Lokalizacja, ul. Wojska Polskiego 28A: tak

Dostępność platform

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 28A: brak

Dostępność informacji głosowych

Lokalizacja, ul. Wojska Polskiego 28A: brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Lokalizacja, ul. Wojska Polskiego 28A: brak

Dostosowanie parkingów

Lokalizacja, ul. Wojska Polskiego 28A: wyznaczone miejsca dla os. niepełnosprawnych na wszystkich parkingach

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, więcej informacji tutaj: Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Skip to content