Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 28A, 83-110 Tczew.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Adriana Głuchowska, kontakt: auditor.rodo@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji imprez, konkursów oraz świadczenia usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursach/ warsztatach.
Skip to content